Bestsellery
Pakiet gotowy sklep Shoper z konfiguracją
Pakiet gotowy sklep Shoper z konfiguracją
3 500,00 zł
szt.
Produkt dnia
Pakiet gotowy sklep Shoper
Pakiet gotowy sklep Shoper
2 000,00 zł
szt.
Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.emarketing.sklep.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.emarketing.sklep.pl oraz prowadzonego na niej sklepu internetowego (zwanych dalej łącznie „Serwisem”).

Administratorem Serwisu prowadzącym za jego pośrednictwem działalność gospodarczą jest Pro Communication Kamila Górecka-Kirwiel, Topolowa 6, 14-140 Miłomłyn, NIP 7271963464 (zwana dalej „Pro Communication”)

Oferta Serwisu skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców i nie dotyczy konsumentów.  

Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do konkretnego Zamówienia i zawartej na jego podstawie umowy. Wiążące się  informacje zamieszczone w Opisie Produktu objętego Zamówieniem lub informacje zawarte w odrębnej umowie zawartej w celu świadczenia zakupionych usług lub regulaminach podmiotów trzecich dotyczących udostępnianych przez nie licencji, produktów i usług.

Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o polski porządek prawny.

Aktualna treść Regulaminu jest ogólnodostępna na stronie internetowej Serwisu.

DEFINICJE

 • Użytkownik – osoba przeglądająca treści umieszczone w Serwisie i korzystająca z dostępnych funkcjonalności;
 • Klient – przedsiębiorca zawierający z Pro Communication za pośrednictwem Serwisu i na zasadach określonych w Regulaminie umowę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość; 
 • Produkt – licencja na utwory, oprogramowanie lub korzystanie z szablonów graficznych, bądź usługa marketingowa dotycząca wykonania określonych prac, znajdujących się w ofercie Pro Communication i udostępniane za pośrednictwem Serwisu jako potencjalny przedmiot odpłatnej umowy, która może być zawarta przez Klienta; 
 • Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem systemu informatycznego Serwisu, stanowiące ofertę zawarcia z Pro Communication umowy dotyczącej nabycia Produktów, które zostały tym oświadczeniem objęte.

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania z dodatkowych bezpłatnych funkcjonalności Serwisu – w tym:
  Utworzenie konta Użytkownika
  b. Zapis na newsletter
  c. Kontakt z Pro Communication za pośrednictwem dostępnych formularzy.
 2. Utworzenie Konta wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej. Rejestracja odbywa się poprzez podanie danych teleadresowych i adresu e-mail oraz ustaleniu indywidualnego hasła dostępu do Konta. E-mail i hasło są wymagane przy logowaniu się na Konto. Hasło ma charakter poufny i nie powinno być udostępniane ani ujawniane osobom trzecim.
 3. Rejestracja wymaga złożenia oświadczenia w formie elektronicznej, poświadczającego że Użytkownik zapoznał się i akceptuje Regulamin.
 4. Użytkownik po zalogowaniu się na Konto ma możliwość:
  a) dodania i/lub zmiany swoich danych teleadresowych
  b) zmiany hasła
  c) wglądu w złożone zamówień oraz dostępu do dokumentów do nich wystawionych;
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub wykorzystywania Konta lub Serwisu dla usiłowania dokonywania czynów niedozwolonych, dostęp do Konta i usług może zostać ograniczony lub zablokowany.
 6. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Konta. W tym celu należy złożyć stosowne żądanie w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres: biuro@procommmunication.pl. W przypadku woli zaprzestania korzystania z serwisu, należy zaprzestać korzystania i przeglądania stron Serwisu.
 7. Zgłoszenie żądania usunięcia Konta nie ma wpływu na wcześniej zawarte za pośrednictwem Serwisu umowy objęte ofertą Pro Communication.
 8. Dostęp do Serwisu może zostać ograniczony lub wyłączony w przypadku awarii, prowadzenia prac informatycznych lub dokonywania zmian w Serwisie.

PRODUKTY

 1. W serwisie są prezentowane Produkty, których udostępnienie Klientowi zależy w całości lub części od działania podmiotów trzecich lub wiąże się z zaciągnięciem przez Pro Communication określonych zobowiązań w stosunku do podmiotów trzecich. W takim wypadku warunki udostępniania Produktów uzależnione są od zasad i wymogów przyjętych przez te podmioty. 
 2. W przypadku Produktów polegających na udzieleniu licencji zakres licencji określa opis danego Produktu lub odrębna umowa licencyjna, której treść wyłącza niezgodne z nią postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Produkt stanowi funkcjonalny dodatek do programu sklepu internetowego, uprzednie posiadanie przez Klienta tego oprogramowania jest niezbędne dla korzystania z oprogramowania stanowiącego do niego dodatek.
 4. Opisy Produktów stanowiących Usługę zawierają zakres i warunki usług marketingowych, które mogą być objęte Zamówieniem. Usługi mogą posiadać odrębne regulaminy, które wyłączają stosowanie niezgodnych z ich treścią postanowień niniejszego Regulaminu, a ich świadczenie może wymagać uregulowania odrębną umową, której zapisy mają nadrzędne zastosowanie wobec Regulaminu i opisu Produktu.
 5. Przedstawione w Serwisie ceny dotyczące Produktów, których udostępnienie uzależnione jest od warunków ustalanych przez podmioty trzecie mają charakter jedynie orientacyjny i nie są wiążące dla Pro Communication. Ostateczna cena takiego Produktu przekazywana jest Klientowi w odpowiedzi na złożone Zamówienie i może się różnić od przedstawionej w opisie Produktu.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Serwisu są cenami brutto i podane są w walucie polskiej.
 7. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy, która w przypadku większości Produktów realizowana jest w formie elektronicznej.
 8. Klient jest uprawniony do korzystania z oprogramowania podmiotów trzecich objętego Licencją na zasadach opisanych we właściwych warunkach i regulaminach oprogramowania ustalanych przez jego dostawcę

 ZAMÓWIENIA

 1. Składanie Zamówień przez Klientów jest możliwe tylko po uprzedniej rejestracji i założeniu konta.
 2. Złożenie Zamówienia wiąże się z podaniem danych adresowych i kontaktowych Klienta, w tym adresu e-mail oraz danych firmy, w tym numeru NIP.
 3. Ostateczne złożenie  zamówienia dokonywane jest poprzez wybranie polecenia „Zamawiam i płacę“, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty nabycia Produktów na warunkach objętych Zamówieniem. 
 4. Warunki Zamówienia określa Opis Produktu, regulacje właściwe dla danego Produktu (w tym regulamin usługi, umowa licencyjna, specyfikacja techniczna) oraz niniejszy Regulamin lub odrębna umowa, która zostanie zawarto po akceptacji przez PRo Communication oferty nabycia Produktu.
 5. W terminie do 2 dni roboczych od otrzymania Zamówienia Pro Communication potwierdza na wskazany przez Klienta adres e-mail warunki umowy i gotowość realizacji Zamówienia.
 6. Nieprzekazanie przez Pro Communication Klientowi Potwierdzenia Zamówienia w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, uznaje się za rezygnację przez Pro Communication z przyjęcia oferty Klienta, zaś Klient przestaje być związany złożoną ofertą. 
 7. Dokonane po potwierdzeniu Zamówienia przez Pro Communication zmiany cen Produktów w Serwisie nie mają wpływu na realizację potwierdzonego przez Pro Communication Zamówienia.
 8. Jeśli Zamówienie może być zrealizowane przez Pro Communication, ale na innych warunkach niż wskazane w Zamówieniu, Pro Communication przedstawi Klientowi zmienione warunki zawarcia umowy. Termin związania Pro Communication taką ofertą wynosi 2 dni roboczych od daty jej wysłania Klientowi. Klient potwierdza zawarcie umowy na nowych warunkach poprzez dokonanie w tym terminie wpłaty ceny za Produkt lub w inny sposób określony w ofercie Pro Communication. 
 9. Do chwili rozpoczęcia realizacji zamówionej Usługi przez Pro Communication, Klient jest uprawniony do rezygnacji z Zamówienia.
 10. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Zamówienia już po rozpoczęciu jego realizacji lub po rozpocząćiu świadczeni usługi lub po zaciągnięciu w tym celu określonych zobowiązań przez Pro Communication, Klient jest obowiązany uiścić wynagrodzenie za już wykonane przez Pro Communication prace oraz pokryć wynikające z dokonanych w tym celu czynności koszty i wydatki Pro Communication.
 11. Jeśli Klient dokonał przedpłat na poczet umowy, a do zawarcia umowy z Pro Communication ostatecznie nie doszło, Pro Communication zwraca Klientowi wpłacone środki na rachunek, z którego dokonano wpłaty lub na inny wskazany przez Klienta rachunek. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o należności Pro Communication określone w punkcie nr 10.
 12. Rezygnacja przez Klienta z Licencji - po jej udzieleniu Klientowi, nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty licencyjnej przez Pro Communication. 
 13. Ewentualna zmiana w Zamówieniu po jego złożeniu wymaga kontaktu i uzgodnienia szczegółów z Pro Communication.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłata za zakupione Produkty następuje w formie wpłaty na konto bankowe Pro Communication prowadzone w walucie polskiej.
 2. Koszty związane z realizacją płatności ponosi Klient.
 3. Za datę płatności uważa się datę uznania rachunku Pro Communication.
 4. Na zbywane Produkty wystawiana jest faktura VAT.
 5. Składając Zamówienie w serwisie Klient wyraża zgodę na dostarczenie faktury VAT drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy.
 6. Faktury są wystawiane niezwłocznie po uznaniu rachunku i nie później niż do ostatniego dnia miesiąca od daty uznania rachunku bankowego albo daty wykonania świadczenia przez Pro Communication – w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej.

DOSTAWA

 1. Produkty udostępnianie są w formie elektronicznej z wykorzystaniem poczty e-mail, jak również w inny sposób wskazany w Opisie Produktu.
 2. Utwory stanowiące przedmiot zakupionej Licencji są przekazywane Klientowi: 
  a) w przypadku licencji oprogramowania sklepu internetowego lub innych systemów informatycznych - w postaci udostępnienia danych do logowania do panelu zarządzania systemem. b) w przypadku szablonów graficznych i innych dodatków dla sklepu internetowego lub innych systemów informtycznych – w postaci kodu umożliwiającego instalację aplikacji w sklepie Shoper z rabatem 100%. c) w przypadku usług marketingowych – w postaci wynikającej z Opisu Produktu lub indywidualnych uzgodnień z Klientem lub odrębnej umowy.
 3. Przewidywany czas realizacji dostarczenie Produktu określony jest w jego opisie.
 4. W przypadku, gdy udostępnienie Produktu uzależnione jest od działania podmiotów trzecich, czas ten może ulec wydłużeniu.
 5. Warunkiem udostępnienia Produktu jest uprzednie uiszczenie ceny Produktu przez Klienta, a za termin wiążący uznaje się datę uznania rachunku Pro Communication.

GWARANCJA

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję Pro Communication.
 2. Informacje o udzieleniu gwarancji, zawarte są w Opisie danego Produktu oraz w informacjach dostarczanych Klientowi wraz z Produktem.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie wnioski należy kierować w formie elektronicznej na adres: biuro@procommunication.pl
 2. Do reklamacji należy dołączyć szczegółowy opis przyczyn reklamacji oraz konkretnych żądań.
 3. Wszystkie reklamacje i wnioski rozpatrywane są niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Pro Communication.
 4. Odpowiedź na reklamację, o ile Klient nie zastrzegł innej formy, udzielana jest w formie elektronicznej na podany do kontaktu adres poczty e-mail Klienta.

NOTA PRAWNA

 1. Pro Communication dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał bez przeszkód i przerw, jednak nie gwarantuje żadnego minimalnego poziomu dostępności.
 2. Opisy Produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Pro Communication w całości wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za oferowane Produkty.
 4. Pro Communication w całości wyłącza swoją odpowiedzialność za opóźnienie w realizacji dostaw Produktów w stosunku do czasu realizacji wskazanego w opisie Produktu.
 5. Zarejestrowane znaki towarowe podmiotów trzecich są wykorzystywane przez Pro Communication w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i jedynie w zakresie niezbędnym do wskazania powiązania produktów z podmiotem trzecim i przeznaczenia Produktu.
 6. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa Pro Communication wyłącza swoją odpowiedzialność względem Klientów i osób trzecich za skutki korzystania przez nich z Serwisu, jak również za skutki udostępniania i korzystania z Produktów.
 7. Pro Communication nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, od których uzależnione jest udostępnienie Klientowi danego Produktu.
 8. Odpowiedzialność Pro Communication zostaje ograniczona maksymalnie do wartości środków wpłaconych przez Klienta celem nabycia Produktu.
 9. Gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieskuteczne lub nieważne, zastosowanie znajdą postanowienia powszechnie obowiązującego prawa i okoliczność ta nie będzie miała wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień Regulaminu.
 10. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub Produktów rozpoznawane będą przed sąd właściwy miejscowo dla siedziby strony pozywającej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Pro Communication, w tym dotyczące celów i podstaw przetwarzania oraz praw osób, których te dane dotyczą, określone są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: emarketing.sklep.pl/politka-prywatnosci
 2. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności, w tym zasad wykorzystywania w Serwisie cookies, określa odrębny dokument dostępny pod adresem emarketing.sklep.pl/politka-prywatnosci
 3. Ewentualna zmiana Regulaminu wprowadzana jest do stosowania zgodnie z wymogami Kodeksu cywilnego i nie ma wpływu na te transakcje, w których złożenie przez Klienta w Serwisie Zamówienia na dany Produkt nastąpiło przed wejściem w życie przedmiotowych zmian Regulaminu. Ta sama zasada dotyczy ewentualnych zmian cen, typów i kosztów dostawy lub regulaminów Promocji. 
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 5. Regulamin w powyższej treści obowiązuje od dnia 01.04.2020r.

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl